top of page

Raport: Przestępczość w USA - co mówią statystyki? Charakterystyka etniczna i incydenty z udziałem policji.


przestępczość w USA , samochód policyjny

Specjalnie na Waszą prośbę prezentujemy raport dotyczący przestępczości w USA. Oficjalne źródła statystyk i linki dostępnę są pod postem i możecie tam znaleźć sporo innych, interesujących danych. W tym zestawieniu skupimy się na liczbach wokół przestępstw, kto te przestępstwa popełnia, kim są ofiary w takich sytuacjach oraz jakie są szczegóły raportów dotyczących bezpośredniej interwencji policji, podczas których dochodzi do śmierci. Naszym podstawowym kryterium będzie przynależność etniczna.Dane na temat populacji w USA

Według raportu United States Census Bureau z 2020 roku w USA rezydowało około 331,449,281 mieszkańców. Różnorodność etniczna prezentowała się tak jak poniżej:

 • Osoby rasy białej 58,9%

 • Osoby rasy czarnej 13,6%

 • Osoby pochodzenia hiszpańskiego 19,1%

 • Osoby pochodzenia azjatyckiego 6.3%

 • Rdzenni Amerykanie 1.3%

 • Pozostali 0.8%


Te dane posłużą nam jako punkt odniesienia w czytaniu poniższych statystyk.Ofiary przestępczości - dane z lat 2008-2021

Poniższy wykres przedstawia średnie wartości reprezentujące liczbę ofiar na statystyczne 1000 osób z rozróżnieniem przynależności etnicznej ofiar. Warto nadmienić, że liczby te bazują na dwuletniej średniej z dwóch przylegających do siebie lat. Wykres prezentuje również liczbę przestępstw, gdzie nie udało się ustalić tła rasowego ofiary (linia "Other/a,c")


Na przestrzeni lat 2008 - 2021 ogólna średnia liczba ofiar przestępstw w USA zmalała z 26.3 do 16.4, prezentując nieregularny ale postępujący spadek w globalnym ujęciu. W większości przypadków odpowiada to również podobnym spadkom w podziale na etniczność ofiary, jedynie w przypadku ofiar pochodzenia azjatyckiego liczby wyglądają bardzo podobnie w prezentowanym wymiarze czasowym.


wykres średnia liczba ofiar w USA

Sytuacja wygląda nieco inaczej w skumulowanym raporcie z lat 2017 - 2021 gdzie średnia liczba ofiar przestępstw jest nieco wyższa i ogólna liczba oscyluje w granicach 19.5/1000. W rozróżnieniu etnicznym liczby te również są bardzo zbliżone:

 • ofiary rasy białej 19.8

 • ofiary rasy czarnej 19.5

 • ofiary pochodzenia hiszpańskiego 18.4

 • ofiary pochodzenia azjatyckiego 9.8Przestępczość - statystyki z podziałem na etniczność napastników i etniczność ofiar, 2017 - 2021

Według raportu Bureau of Justice Statistics (BJS) w latach 2017-2021 doszło do 25,190,400 przestępstw na terenie USA. Uwzględniając etniczność ofiary liczby prezentowały się następująco:


 • osoby rasy białej były ofiarami w 62,71% przypadków

 • osoby rasy czarnej były ofiarami w 12,29% przypadków

 • ofiary pochodzenia hiszpańskiego były ofiarami w 16,11% przypadków

 • ofiary pochodzenia azjatyckiego były ofiarami w 3,29% przypadków

 • pozostałe mniejszości etniczne były ofiarami w 5,61% przypadków.


Raport BJS prezentuje również dane uwzględniające kto był napastnikiem w każdej sytuacji.


W przypadku ofiar rasy białej, w 55,21% przypadków napastnikiem była inna biała osoba. W 15.08% przypadków napastnikiem była osoba czarna, a w 9.72% przypadków była to osoba pochodzenia hiszpańskiego. Ataki ze strony osób o pochodzeniu azjatyckim stanowiły 1.19% przypadków. W około 11,53% sytuacji nie udało ustalić się rasy napastnika.


W przypadku ofiar rasy czarnej, w 60,87% przypadków napastnikiem była osoba tej samej rasy. Biali ludzie odpowiadali za ataki na osoby czarnoskóre w 12% przypadków, osoby pochodzenia hiszpańskiego w 7,88% sytuacji, a azjatyckiego - 2,78%. W 11,02% przypadków nie udało ustalić się rasy napastnika.


W przypadku ofiar pochodzenia hiszpańskiego, napastnicy tej samej rasy stanowili 35,08% całości, osoby rasy białej 24,80%, osoby rasy czarnej 18,28%, osoby rasy azjatyckiej 1.37%. Nie ustalono rasy napastnika w 13,52% przestępstw kiedy ofiarą były osoby pochodzenia hiszpańskiego.


Ofiary pochodzenia azjatyckiego w 26,46% przypadków atakowane były przez osoby rasy białej, w 23,14% przez osoby rasy czarnej, w 6,93% przez osoby pochodzenia hiszpańskiego. W 13,65% przypadków napastnikiem była osoba pochodzenia azjatyckiego, w 14.78% przypadków nie udało się ustalić rasy napastnika.Na podstawie powyższych statystyk można wyciągnąć kilka wniosków:


 • Podobieństwo rasowe w atakach: Generalny trend jest taki, że w większości przypadków napastnicy należeli do tej samej grupy etnicznej co ich ofiary. Wyjątek stanowią osoby pochodzenia azjatyckiego, bo tylko w 13,65% przypadków napastnikami były osoby pochodzenia azjatyckiego.


 • Ataki międzyrasowe: Najczęstszymi ofiarami ataków międzyrasowych były osoby pochodzenia azjatyckiego, gdzie liczba takich incydentów wynosiła ponad połowę wszystkich incydentów w tej grupie etnicznej (nie uwzględniając przy tym przypadków bez ustalonych szczegółów co do sprawcy). Niecałe 45% wszystkich przestępstw na osobach pochodzenia hiszpańskiego było również efektem ataków międzyrasowych. Osoby rasy białej były częściej ofiarami ataków ze strony czarnoskórych napastników niż w odwrotnym przypadku.

 • Nieustalona rasa napastnika: Istnieje znaczna liczba przypadków, w których nie udało się ustalić rasy napastnika. Średnio, dla wszystkich grup ofiar, około 10-15% przypadków nie ma takiej informacji.


 • Różnice w częstości ataków w zależności od rasy napastnika: Ataki na ofiary różnią się w zależności od rasy napastnika. Na przykład, osoby rasy białej stanowiły największy odsetek napastników innej rasy niż azjatycka dla ofiar pochodzenia azjatyckiego (26,46%), podczas gdy osoby rasy czarnej stanowiły największy odsetek napastników innej rasy niż biała dla ofiar białych (15,08%).


 • Niski odsetek ataków przez osoby azjatyckie: Osoby rasy azjatyckiej były najrzadziej związane z atakami, zarówno jako ofiary, jak i napastnicy.Poniższa tabela prezentuje porównanie udziału poszczególnych grup etnicznych w całej populacji Stanów Zjednoczonych z udziałem poszczególnej etniczności we wszystkich zarejestrowanych przestępstwach na terenie USA.

Etniczność

Procentowy udział w Populacji USA

Procentowy udział we wszystkich przestępstwach

Rasa biała

58.9

43.67

Rasa czarna

13.6

21.58

Pochodzenie hiszpańskie

19.1

13.45

Pochodzenie azjatyckie

6.3

1.57

Pozostałe/nieokreślone

2.1

19.73

Źródło: Crime in the United States, 2019, FBI


Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że osoby czarnoskóre stanowią jedyną grupę etniczną, która w ujęciu statystycznym popełnia więcej przestępstw niż jej ogólny procentowy udział w populacji kraju. Ten kontekst jest istotny do statystyk, które przedstawione są dalej w tym poście. Pozostałe grupy etniczne dopuszczają się ogólnie mniejszej liczby przestępstw niż mogłoby to wynikać z ich proporcjalnego udziału w populacji USA.Statystyki incydentów z udziałem policji


Portalowi "Fatal Encounters" udało się zebrać informacje na temat niemal 30,000 incydentów z udziałem policji na terenie USA, gdzie podczas interwencji doszło do śmierci człowieka. Najstarsze informacje datowane są na rok 2000. Dane te zawierają kilka interesujących faktów.


Spośród 29,423 incydentów, gdzie doszło do śmierci osoby z rąk policji, 70,76% przypadków było rezultatem strzelaniny. Około 20,73% przypadków miało związek z pojazdami, a około 3,12% było spowodowane użyciem paralizatora. Piątkę czołowych kategorii zamykają: przyczyny medyczne (1,31%) i uduszenie/ograniczenie swobody podczas aresztowania (1%). Poniższa grafika przedstawia pozostałe przyczyny zgonów:
Najczęściej ofiarami incydentów z policją są ludzie w wieku 21-40 lat (54,31% przypadków). Niepokojącą statystyką jest liczba ofiar w przedziale wiekowym 11-20 lat bo liczba ta wynosi 10,87%. Zanotowano też śmierć 116 dzieci w wieku do 10 lat.


Na mapie Stanów Zjednoczonych trzy stany zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych pod względem ilości śmiertalnych incydentów z udziałem policji:


 • Kalifornia - 4700 przypadków

 • Teksas - 2601 przypadków

 • Floryda - 1788 przypadkówNajczęściej ofiarami interwencji policyjnych w USA są przedstawiciele rasy białej - dostępne informacje mówią o 13,845 ofiarach, co stanowi 47,06% wszystkich incydentów. Wśród społeczności czarnoskórej liczba ofiar sięga 8,050 osób, co przekłada się na 27,36%. Ludność pochodzenia hiszpańskiego stanowi 16,36% przypadków (4,814 potwierdzonych ofiar). W 4,47% przypadków nie ma informacji na temat rasy osoby zmarłej. Ludność pochodzenia azjatyckiego stanowi zaledwie 1,85% całości, rdzenni mieszkańcy USA 1,03%.


Jeżeli skupić się na statystykach dotyczących tylko strzelanin, na 20,822 incydentów około 48,28% stanowią przedstawiciele rasy białej. Czarnoskóre osoby padały ofiarą strzelanin z policją w 26,11% sytuacji, natomiast osoby o korzeniach hiszpańskich około 16,60%.


Porównanie procentowego udziału poszczególnych etniczności w populacji USA z procentowym udziałem wśród wszystkich ofiar interwencji policyjnych prezentuje się następująco:

Etniczność

Procentowy udział

w populacji USA

Procentowy udział

w ogólnej liczbie ofiar

Rasa biała

58.9

47.06

Rasa czarna

13.6

27.36

Pochodzenie hiszpańskie

19.1

16.36

Pochodzenie azjatyckie

6.3

1.03

Pozostałe/nieokreślone

2.1

4.47

Źródło: Law Enforcement Epidemiology Project, University of Illinois Chicago


Jak można zauważyć, osoby czarnoskóre częściej padają ofiarami interwencji policyjnych. Należy jednak pamiętać, że statystycznie osoby czarnoskóre częściej również dopuszczają się przestępstw, o czym wspomnieliśmy we wcześniejszych partiach tego posta.Podsumowanie

Ze statystycznego punktu widzenia nie można wskazać na jakiekolwiek ekstremalne, budzące podejrzenia odchylenia zarówno w temacie przestępstw jak i incydentów z udziałem policji. Pewne nieścisłości, które wypunktowaliśmy powyżej można wytłumaczyć dość jasno poprzez szerszy kontekst. Jedyną statystyką, która powinna być alarmująca jest ogólna liczba przestępstw dokonywanych na terenie USA i to powinno stanowić punkt odniesienia dla wszelkich reform i działań. Udział policji i wszelkie statystyki dotyczące takich incydentów biorą się z ogólnie wysokiej liczby przestępstw popełnianych na ulicach Stanów Zjednoczonych. W oparciu o statystyki portalu "Fatal Encounters" można wywnioskować, że w ciągu ostatnich 24 lat każdego dnia z rąk policji ginęły 2-3 osoby dziennie. Oczywiście trzeba byłoby to umieścić w szerszym kontekście ale to również są liczby które powinny być wzięte pod uwagę.


Moglibyśmy sformułować jeszcze kilka własnych opinii, ale postanowiliśmy że ten element analizy powinien w pełni należeć do Was. Zachęcamy Was do porównania liczb z raportów do tego co pojawia się w telewizji i innych środkach masowego przekazu i zbudowania własnej, niezależnej opinii na temat tego jaka jest rzeczywistość i co próbują przekazać nam media. Tematyka przestępczości czy ogólnej "brutalności policji" jest w amerykańskich mediach szeroko komentowana, nierzadko wykorzystywana również do konkretnych, politycznych celów. Możecie zrobić dla siebie coś dobrego i przyjrzeć się surowym liczbom, spojrzeć na te problemy z obiektywnego punktu widzenia i nie dać się więcej manipulować.


Mamy nadzieję, że powyższa treść była dla Was łatwa do zrozumienia i pomogła Wam zrozumieć kilka faktów odnośnie poruszonych tematów.1368 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page